Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp

<img alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-fc3.jpg" itemprop="image"alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<p itemprop="description"alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'Phụ nữ bikini sexy</palt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'

Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-fc3.jpg"alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'7 10864Phụ nữ bikini sexy

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-c0d70b.jpg" id="70b" onmouseout="hideadsimg('70b');" onmouseover="showadsimg(event,'70b');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0' 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-ab892b.jpg" id="92b" onmouseout="hideadsimg('92b');" onmouseover="showadsimg(event,'92b');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-c4a9f6.jpg" id="9f6" onmouseout="hideadsimg('9f6');" onmouseover="showadsimg(event,'9f6');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-dece9f.jpg" id="e9f" onmouseout="hideadsimg('e9f');" onmouseover="showadsimg(event,'e9f');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-af62ca.jpg" id="2ca" onmouseout="hideadsimg('2ca');" onmouseover="showadsimg(event,'2ca');" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-097bc8.jpg" id="bc8" onmouseout="hideadsimg('bc8');" onmouseover="showadsimg(event,'bc8');" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-17ae48.jpg" id="e48" onmouseout="hideadsimg('e48');" onmouseover="showadsimg(event,'e48');" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bo-anh-girl-xinh-voi-bikini-khoe-3-vong-chuan-dep-0a5703.jpg" id="703" onmouseout="hideadsimg('703');" onmouseover="showadsimg(event,'703');" /alt='Bộ ảnh girl xinh với bikini khoe 3 vòng chuẩn đẹp 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3

<img alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-fc3.jpg" itemprop="image"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<p itemprop="description"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'Hot girl sexy</palt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-fc3.jpg"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'9 101503Hot girl sexy

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-ddd416.jpg" id="416" onmouseout="hideadsimg('416');" onmouseover="showadsimg(event,'416');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-9ac37c.jpg" id="37c" onmouseout="hideadsimg('37c');" onmouseover="showadsimg(event,'37c');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-d83661.jpg" id="661" onmouseout="hideadsimg('661');" onmouseover="showadsimg(event,'661');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-2141ff.jpg" id="1ff" onmouseout="hideadsimg('1ff');" onmouseover="showadsimg(event,'1ff');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-dadf1d.jpg" id="f1d" onmouseout="hideadsimg('f1d');" onmouseover="showadsimg(event,'f1d');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p3-6f83f0.jpg" id="3f0" onmouseout="hideadsimg('3f0');" onmouseover="showadsimg(event,'3f0');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P3 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4

<img alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-fc3.jpg" itemprop="image"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'<p itemprop="description"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'Lí Thất Hỉ là người mẫu ảnh và đồ lót mới nổi của Trung Quốc do sở thích “quên” không mặc nội y dù cô là người mẫu đồ lót. Cô còn làm PG cho các sự kiện lớn cho các hãng xe hơi, nội thất.</palt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-fc3.jpg"alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'5 102403Lí Thất Hỉ là người mẫu ảnh và đồ lót mới nổi của Trung Quốc do sở thích “quên” không mặc nội y dù cô là người mẫu đồ lót. Cô còn làm PG cho các sự kiện lớn cho các hãng xe hơi, nội thất.

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-ad85ca.jpg" id="5ca" onmouseout="hideadsimg('5ca');" onmouseover="showadsimg(event,'5ca');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-023cf9.jpg" id="cf9" onmouseout="hideadsimg('cf9');" onmouseover="showadsimg(event,'cf9');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-c8f98f.jpg" id="98f" onmouseout="hideadsimg('98f');" onmouseover="showadsimg(event,'98f');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-37ef33.jpg" id="f33" onmouseout="hideadsimg('f33');" onmouseover="showadsimg(event,'f33');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-4f62a2.jpg" id="2a2" onmouseout="hideadsimg('2a2');" onmouseover="showadsimg(event,'2a2');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-6b289d.jpg" id="89d" onmouseout="hideadsimg('89d');" onmouseover="showadsimg(event,'89d');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-3ea27c.jpg" id="27c" onmouseout="hideadsimg('27c');" onmouseover="showadsimg(event,'27c');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/23/than-hinh-day-da-li-that-hi-p4-6fc88b.jpg" id="88b" onmouseout="hideadsimg('88b');" onmouseover="showadsimg(event,'88b');" /alt='Thân hình đẩy đà Lí Thất Hỉ P4 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.

5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới

<img alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-478.jpg" itemprop="image"alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'<p itemprop="description"alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'5 điểm đến dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với bất cứ nơi nào trên thế giới. Những quốc gia này nổi bật với nét độc đảo trong văn hóa dân tộc cũng như vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên.</palt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-478.jpg"alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'8 1055 điểm đến dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với bất cứ nơi nào trên thế giới. Những quốc gia này nổi bật với nét độc đảo trong văn hóa dân tộc cũng như vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên.

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Cảnh đẹp

getads("LeftPost");

5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới

5 điểm đến dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với bất cứ nơi nào trên thế giới. Những quốc gia này nổi bật với nét độc đảo trong văn hóa dân tộc cũng như vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên.

1. Columbia

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-2668db.jpg" id="8db" onmouseout="hideadsimg('8db');" onmouseover="showadsimg(event,'8db');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Những con tàu đậu trong một vịnh hẹp ở Taganga, Santa Marta, Colombia

Columbi là một quốc gia thân thiện, xinh đẹp, là nơi bất cứ khác du lịch nào cũng có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Chính phủ quốc gia này luôn chú trọng phát triển một nền du lịch bền vững. 

2. Ai Cập

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-b6cd97.jpg" id="d97" onmouseout="hideadsimg('d97');" onmouseover="showadsimg(event,'d97');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Nổi tiếng với những Kim Tự Tháp cổ kính, Ai Cập đang trên đường dần lấy lại vị trí trọng điểm du lịch của mình. Hiện nay khách du  lịch đã được thoái mái đi lại xung quanh các Kim tự tháp chứ không chỉ đứng từ xa ngắm nhìn như trước đây. Đây là nét khác biệt nhất trong hành trình du lịch đến vương quốc Kim Tự Tháp trong năm nay, giúp du khách có những trải nghiệm chân thực hơn đồng thời có cơ hội khám phá trực quan những công trình kiến trúc vĩ đại của thế giới.

3. Tây Tạng

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-d7ba6d.jpg" id="a6d" onmouseout="hideadsimg('a6d');" onmouseover="showadsimg(event,'a6d');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Tây Tạng không phải là một đất nước dễ dàng xin visa, hơn nữa nơi đây còn nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay việc du lịch đã được đẩy mạnh khi một tuyến đường sắt từ Trung Quốc chạy thẳng đến Tây Tạng được đưa vào sử dụng.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-9e7f07.jpg" id="f07" onmouseout="hideadsimg('f07');" onmouseover="showadsimg(event,'f07');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Đây là đất nước hoàn hảo để bạn khám phá những đỉnh núi cao sừng sững quanh năm tuyết phủ, những ngôi chùa cổ kính và những thiền viện rộng lớn được xây dựng vững chắc trên lưng chừng núi. Nền văn hóa du mục cũng như sự ảnh hưởng của Phật Giảo là những điều thú vị về cuộc sống rất đáng để khám phá tại quốc gia này.

4. Thổ Nhĩ Kỳ

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-39d7ad.jpg" id="7ad" onmouseout="hideadsimg('7ad');" onmouseover="showadsimg(event,'7ad');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên đang lên trên bản đồ du lịch thế giới, đặc biệt là thành phố Istanbul nổi tiếng. Đây là điểm đến phù hợp với tất cả mọi đối tượng khách du lịch, từ những người yêu thích sự sang trọng đến những khách độc hành muốn trải nghiệm sự bụi bặm, cảm giác phiêu lưu. 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-475f6f.jpg" id="f6f" onmouseout="hideadsimg('f6f');" onmouseover="showadsimg(event,'f6f');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

So với một số quốc gia khác ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ không hấp dẫn bởi sự giàu có và hiện đại, nhưng đất nước này sẽ cho mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vi khi ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên độc đáo và tìm hiểu nền văn hóa đặc sắc của ngã tư văn minh Đông – Tây.

5. Myanmar

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-d8ba16.jpg" id="a16" onmouseout="hideadsimg('a16');" onmouseover="showadsimg(event,'a16');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Myanmar từng là quốc gia đã bị cô lập trong thời gian dài. Chính sự cô lập đó khiến Myanmar trở thành điểm khám phá thú vị bậc nhất tại Đông Nam Á. Con người Myanmar rất thân thiện và hiền hòa, với khoảng 80% dân số theo đạo Phật. 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/5-diem-den-khien-ban-thay-doi-cach-nhin-ve-the-gioi-9bff7e.jpg" id="f7e" onmouseout="hideadsimg('f7e');" onmouseover="showadsimg(event,'f7e');" /alt='5 điểm đến khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới 0'

Khi đi du lịch Myanmar bạn không thể bỏ qua những điểm đến vô cùng đẹp đó là : thành phố cổ Bagan với gần 4000 ngôi chùa, Golden Rock – một tảng đá đứng chênh vênh trong 2500 mà không đổ, hay Mandalay – kinh đô cuối cùng của chế độ phong kiến cũ, trước khi Myanmar chịu sự cai trị của người Anh.

Nguồn: Việt Giải Trí.

Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình

<img alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-658.jpg" itemprop="image"alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<p itemprop="description"alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình</palt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'

Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-658.jpg"alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'5 108Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-5fc2e6.jpg" id="2e6" onmouseout="hideadsimg('2e6');" onmouseover="showadsimg(event,'2e6');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-4afc91.jpg" id="c91" onmouseout="hideadsimg('c91');" onmouseover="showadsimg(event,'c91');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-c339b6.jpg" id="9b6" onmouseout="hideadsimg('9b6');" onmouseover="showadsimg(event,'9b6');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-306baf.jpg" id="baf" onmouseout="hideadsimg('baf');" onmouseover="showadsimg(event,'baf');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-bacaf9.jpg" id="af9" onmouseout="hideadsimg('af9');" onmouseover="showadsimg(event,'af9');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-61c115.jpg" id="115" onmouseout="hideadsimg('115');" onmouseover="showadsimg(event,'115');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-3fa100.jpg" id="100" onmouseout="hideadsimg('100');" onmouseover="showadsimg(event,'100');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-f6b054.jpg" id="054" onmouseout="hideadsimg('054');" onmouseover="showadsimg(event,'054');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-a4e484.jpg" id="484" onmouseout="hideadsimg('484');" onmouseover="showadsimg(event,'484');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/sandee-tran-va-mo-hoi-truoc-man-hinh-88eed9.jpg" id="ed9" onmouseout="hideadsimg('ed9');" onmouseover="showadsimg(event,'ed9');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Sandee Trần – Vã mồ hôi trước màn hình 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.

Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng

<img alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-658.jpg" itemprop="image"alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<p itemprop="description"alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'Bộ ảnh gái xinh ngực khủng tổng hợp những hot girl Nhật Bản sở hữu bộ ngực to và khêu gợi.</palt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'

Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-658.jpg"alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'7 106Bộ ảnh gái xinh ngực khủng tổng hợp những hot girl Nhật Bản sở hữu bộ ngực to và khêu gợi.

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng

Bộ ảnh gái xinh ngực khủng tổng hợp những hot girl Nhật Bản sở hữu bộ ngực to và khêu gợi.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-693912.jpg" id="912" onmouseout="hideadsimg('912');" onmouseover="showadsimg(event,'912');" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-7700d9.jpg" id="0d9" onmouseout="hideadsimg('0d9');" onmouseover="showadsimg(event,'0d9');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-11f5ad.jpg" id="5ad" onmouseout="hideadsimg('5ad');" onmouseover="showadsimg(event,'5ad');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-216763.jpg" id="763" onmouseout="hideadsimg('763');" onmouseover="showadsimg(event,'763');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-7f82d6.jpg" id="2d6" onmouseout="hideadsimg('2d6');" onmouseover="showadsimg(event,'2d6');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-82aa95.jpg" id="a95" onmouseout="hideadsimg('a95');" onmouseover="showadsimg(event,'a95');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-36e346.jpg" id="346" onmouseout="hideadsimg('346');" onmouseover="showadsimg(event,'346');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-236c9e.jpg" id="c9e" onmouseout="hideadsimg('c9e');" onmouseover="showadsimg(event,'c9e');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-cac0e5.jpg" id="0e5" onmouseout="hideadsimg('0e5');" onmouseover="showadsimg(event,'0e5');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-1505dd.jpg" id="5dd" onmouseout="hideadsimg('5dd');" onmouseover="showadsimg(event,'5dd');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-b7232b.jpg" id="32b" onmouseout="hideadsimg('32b');" onmouseover="showadsimg(event,'32b');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-30b536.jpg" id="536" onmouseout="hideadsimg('536');" onmouseover="showadsimg(event,'536');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-10d1e6.jpg" id="1e6" onmouseout="hideadsimg('1e6');" onmouseover="showadsimg(event,'1e6');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-f53baf.jpg" id="baf" onmouseout="hideadsimg('baf');" onmouseover="showadsimg(event,'baf');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-b2375f.jpg" id="75f" onmouseout="hideadsimg('75f');" onmouseover="showadsimg(event,'75f');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-a0b2e7.jpg" id="2e7" onmouseout="hideadsimg('2e7');" onmouseover="showadsimg(event,'2e7');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-c35407.jpg" id="407" onmouseout="hideadsimg('407');" onmouseover="showadsimg(event,'407');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-3c068c.jpg" id="68c" onmouseout="hideadsimg('68c');" onmouseover="showadsimg(event,'68c');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/tuyen-tap-gai-dep-nguc-to-cuc-khung-9aed8d.jpg" id="d8d" onmouseout="hideadsimg('d8d');" onmouseover="showadsimg(event,'d8d');" style="text-align: justify; fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Tuyển tập gái đẹp ngực to cực khủng 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.

Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru

<img alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-478.jpg" itemprop="image"alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'<p itemprop="description"alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'Brazil, Bolivia và Peru đều là những quốc gia nằm ở Nam Mỹ, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho khách du lịch.</palt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-478.jpg"alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'9 1015Brazil, Bolivia và Peru đều là những quốc gia nằm ở Nam Mỹ, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho khách du lịch.

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Làm đẹp

getads("LeftPost");

Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru

Brazil, Bolivia và Peru đều là những quốc gia nằm ở Nam Mỹ, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho khách du lịch.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-d2520f.jpg" id="20f" onmouseout="hideadsimg('20f');" onmouseover="showadsimg(event,'20f');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Thảo nguyên Altiplano rộng lớn ở Bolivia.

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-daefed.jpg" id="fed" onmouseout="hideadsimg('fed');" onmouseover="showadsimg(event,'fed');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Một đoàn tàu bị bỏ hoang ở Uyuni, Bolivia.

 

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-0f5bdf.jpg" id="bdf" onmouseout="hideadsimg('bdf');" onmouseover="showadsimg(event,'bdf');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Bãi biển Ipanema ở thành phố Rio De Janairo, Brazil.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-7dfc38.jpg" id="c38" onmouseout="hideadsimg('c38');" onmouseover="showadsimg(event,'c38');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Những ngôi nhà đầy màu sắc ở thành phố Savado, Brazil.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-5733f5.jpg" id="3f5" onmouseout="hideadsimg('3f5');" onmouseover="showadsimg(event,'3f5');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Vẻ đẹp hoang vu với đồi cát trắng xóa tại công viên quốc gia  Lençóis Maranhenses, Brazil.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-b63ac9.jpg" id="ac9" onmouseout="hideadsimg('ac9');" onmouseover="showadsimg(event,'ac9');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Khung cảnh thành phố Rio De Janairo,nhìn từ ngọn núi Sugarloaf, Brazil.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-dep-hoang-so-cua-brazil-bolivia-va-peru-ae196a.jpg" id="96a" onmouseout="hideadsimg('96a');" onmouseover="showadsimg(event,'96a');" /alt='Vẻ đẹp hoang sơ của Brazil, Bolivia và Peru 0'

Trang phục truyền thống của phụ nữ ở vùng Cusco, Peru.

Nguồn: Việt Giải Trí.

Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm

<img alt="Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-478.jpg" itemprop="image"alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'<p itemprop="description"alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'Người mẫu, diễn viên Hồng Diễm nổi bật không chỉ nhờ vóc dáng hoàn hảo mà còn bởi làn da mềm mượt, căng tràn sức sống. Điều này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc liệu có khi nào người đẹp ngoài 30 tuổi phải băn khoăn, lo lắng về sự lão hóa của làn da?</palt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-478.jpg"alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'8 107Người mẫu, diễn viên Hồng Diễm nổi bật không chỉ nhờ vóc dáng hoàn hảo mà còn bởi làn da mềm mượt, căng tràn sức sống. Điều này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc liệu có khi nào người đẹp ngoài 30 tuổi phải băn khoăn, lo lắng về sự lão hóa của làn da?

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Làm đẹp

getads("LeftPost");

Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm

Người mẫu, diễn viên Hồng Diễm nổi bật không chỉ nhờ vóc dáng hoàn hảo mà còn bởi làn da mềm mượt, căng tràn sức sống. Điều này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc liệu có khi nào người đẹp ngoài 30 tuổi phải băn khoăn, lo lắng về sự lão hóa của làn da?

Lão hóa da là một quá trình tất yếu

Như mọi phụ nữ khác, nàng Mộc Miên xinh đẹp trong bộ phim đình đám “Cầu vồng tình yêu” cũng không tránh được tác động “nghiệt ngã” của thời gian. Mặc dù để ý chăm sóc da cẩn thận nhưng cùng với sự tăng lên của tuổi tác thì làn da người đẹp cũng mất đi độ đàn hồi và bắt đầu lão hóa. Những nếp nhăn xuất hiện quanh trán, khóe miệng và cả vết chân chim nơi khóe mắt, nọng cằm.

Khi nhìn vào gương thấy làn da của mình không còn được mịn màng, Hồng Diễm cảm thấy rất lo lắng. Càng “khủng hoảng” hơn khi cô lại hoạt động nghệ thuật – một lĩnh vực đòi hỏi phải luôn giữ hình ảnh thật hoàn hảo trong mắt công chúng. Vậy đâu là bí quyết để người mẫu đa tài sinh năm 1982 này luôn xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời, khiến không ít cô gái tuổi 20 cũng phải ghen ty?

Trẻ hóa da với liệu pháp hoàn hảo mang tên Thermage CPT 3.0

Hồng Diễm chia sẻ, trước đây cô từng được giới thiệu nhiều giải pháp chống lão hóa cho làn da nhưng đều chưa cảm thấy ưng ý. Những mỹ phẩm dưỡng da cao cấp cùng nhiều công nghệ thẩm mỹ cũng không thể khiến làn da của người đẹp bớt đi những nếp nhăn.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-22a8d2.jpg" id="8d2" onmouseout="hideadsimg('8d2');" onmouseover="showadsimg(event,'8d2');" /alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

Hồng Diễm lựa chọn Thermage CPT 3.0- Công nghệ trẻ hóa da hàng đầu Hoa Kỳ

Cho đến khi Hồng Diễm được tư vấn về công nghệ Thermage thế hệ mới CPT 3.0 – giải pháp trẻ hóa da đa lớp chuyên sâu hàng đầu Hoa Kỳ tại Thẩm mỹ Quốc tế Bally thì hoàn toàn khác. Điều đầu tiên khiến cô yên tâm là công nghệ này hoàn toàn không cần phẫu thuật, xâm lấn. Khả năng phục hồi làn da trẻ trung, mềm mại từ sâu bên trong một cách hiệu quả, an toàn của công nghệ Thermage CPT 3.0 đã được FDA Hoa Kỳ kiểm nghiệm và chứng nhận. Đặc biệt đây cũng là xu hướng trẻ hóa da cực kỳ được ưa chuộng tại Hollywood.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-12f9b3.jpg" id="9b3" onmouseout="hideadsimg('9b3');" onmouseover="showadsimg(event,'9b3');" /alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

Hồng Diễm được chuyên gia tư vấn tại Thẩm mỹ Quốc tế Bally

Ngoài ra, theo tư vấn của bác sĩ tại Thẩm mỹ Quốc tế Bally, Hồng Diễm được biết công nghệ Thermage CPT 3.0 chứa đựng những sức mạnh vượt trội giúp phục hồi sự trẻ trung cho làn da:

* Cung cấp nhiệt sâu vào các lớp da

Với công nghệ Thermage CPT 3.0, tất cả nguồn nhiệt phát ra đạt đến 100% cường độ cùng mật độ năng lượng ổn định. Do không bị phụ thuộc vào chất hấp thụ màu như các công nghệ thông thường nên Thermage CPT 3.0 xâm nhập sâu hơn 4-5 lần, trọn vẹn vào 3 lớp da: biểu bì, trung bì, hạ bì. Phần trăm năng lượng được đưa vào các lớp da cao hơn dẫn đến hiệu quả trẻ hóa da mang lại nhanh và cao hơn.

* Sự co thắt collagen ngay lập tức

Dưới tác động của nhiệt độ từ tiến trình điều trị bằng hệ thống Thermage CPT 3.0, các sợi collagen nằm dưới da sẽ co thắt lại. Nhờ đó, chỉ cần 1 lần duy nhất, những nếp nhăn quanh trán, mắt, miệng,… được làm đầy, bề mặt da chảy xệ được kéo căng, vùng điều trị trở nên thon gọn.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-d44202.jpg" id="202" onmouseout="hideadsimg('202');" onmouseover="showadsimg(event,'202');" /alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

Ths. Bs. Hoàng Hoạt điều trị trẻ hóa da Thermage CPT 3.0 cho người mẫu Hồng Diễm

* Tái tạo lớp collagen từ trong ra ngoài

Công nghệ Thermage CPT 3.0 cho phép co thắt collagen ngay lập tức trong khi đó vẫn để lại một lượng collagen không bị tác động. Những sợi này sẽ dần được tái tạo, đồng thời lượng collagen mới tiếp tục được tăng sinh đủ để đảm đảo tiến trình trẻ hóa da tự nhiên cùng hiệu quả bền lâu.

* Làn da luôn được bảo vệ

Trong suốt tiến trình điều trị với Thermage CPT 3.0, lớp biểu bì da luôn được bảo vệ bởi hệ thống làm lạnh tự động. Điều này cho phép lượng nhiệt mạnh được đưa vào điều trị đến mức độ sâu được chọn lựa trong khi đó bảo vệ lớp mô gần ở lớp bề mặt da.

Và chỉ sau 1 giờ trải nghiệm nhẹ nhàng, thoải mái với Thermage CPT 3.0, làn da của Hồng Diễm như được tái sinh.“Mặc dù đã được tư vấn và biết về hiệu quả trẻ hóa da của Thermage CPT 3.0 nhưng đến nhìn vào gương sau điều trị, mình vẫn không khỏi bất ngờ về điều kỳ diệu mà công nghệ này mang lại. Bạn tưởng tượng những nếp nhăn không còn nữa và khi chạm tay vào da thì thật là mềm mịn, y như khi bạn chạm tay vào da em bé vậy! Thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Hồng Diễm!” – nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/bi-mat-dang-sau-lan-da-cang-min-cua-nguoi-mau-hong-diem-2252ce.jpg" id="2ce" onmouseout="hideadsimg('2ce');" onmouseover="showadsimg(event,'2ce');" /alt='Bí mật đằng sau làn da căng mịn của người mẫu Hồng Diễm 0'

Hồng Diễm rạng ngời với làn da mềm mịn, căng tràn sức sống sau trị liệu

Bạn có thể tìm đến liệu pháp trẻ hóa da Thermage CPT 3.0 theo quy trình độc quyền, đúng chuẩn quốc tế mà người mẫu, diễn viên Hồng Diễm đã trải nghiệm tại Thẩm mỹ Quốc tế Bally – địa chỉ duy nhất: 463 Kim Mã!

Nguồn: Việt Giải Trí.

Ngắm cận bước “lột xác” qua trang điểm của Mai Phương Thuý

<img alt="Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-478.jpg" itemprop="image"alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'<p itemprop="description"alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'Thời gian gần đây nhiều người ngạc nhiên bởi hoa hậu Mai Phương Thúy không còn đóng khung một kiểu make up và kiểu tóc đơn thuần như trước nữa.</palt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-478.jpg"alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'10 1014Thời gian gần đây nhiều người ngạc nhiên bởi hoa hậu Mai Phương Thúy không còn đóng khung một kiểu make up và kiểu tóc đơn thuần như trước nữa.

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Làm đẹp

getads("LeftPost");

Ngắm cận bước “lột xác” qua trang điểm của Mai Phương Thuý

Thời gian gần đây nhiều người ngạc nhiên bởi hoa hậu Mai Phương Thúy không còn đóng khung một kiểu make up và kiểu tóc đơn thuần như trước nữa.

Thay vào đó người ta thấy Mai Phương Thuý đã thay đổi kiểu make up và làm tóc liên tục… Hôm thì nhẹ nhàng trong sáng, lúc thì sang trọng, lúc thì như một cô công chúa với những kiểu tóc được bới và tạo kiểu theo từng kiểu make up…

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-30eda1.jpg" id="da1" onmouseout="hideadsimg('da1');" onmouseover="showadsimg(event,'da1');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-bd1558.jpg" id="558" onmouseout="hideadsimg('558');" onmouseover="showadsimg(event,'558');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

Liên lạc với Phúc Nghĩa người trang điểm cho Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết, hiện nay anh đang cập nhật những xu hướng trang điểm mới nhất và cũng sử dụng những loại mỹ phẩm mà hiện nay cả thế giới đang thịnh hành… Vd như: The power beauty của MAC hay những loại phấn phủ trong suốt giữ chặt lớp nền cả ngày mà ko bị chảy. Anh cho biết thêm, hiện tại anh đã học hỏi được cách trang điểm không cần đánh mắt quá đậm như trước mà vẫn làm cho đôi mắt của Thuý to và có hồn… Và anh luôn mua về những dòng sản phẩm mới nhất từ những thương hiệu cao cấp sau những chuyến đi công tác & du lịch mà ở Việt Nam chưa có bán. Bên cạnh đó, anh cũng cập nhật và học hỏi nhiều kiểu tóc để làm mới và bới, tạo kiểu cho Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng như khách hàng của mình.

Chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa trang điểm cho Hoa hậu Mai Phương Thúy trong một chương trình.

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-de0f95.jpg" id="f95" onmouseout="hideadsimg('f95');" onmouseover="showadsimg(event,'f95');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-4d42a7.jpg" id="2a7" onmouseout="hideadsimg('2a7');" onmouseover="showadsimg(event,'2a7');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-c94d81.jpg" id="d81" onmouseout="hideadsimg('d81');" onmouseover="showadsimg(event,'d81');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Phương Thúy sau khi make up xong

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-2b2f70.jpg" id="f70" onmouseout="hideadsimg('f70');" onmouseover="showadsimg(event,'f70');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-b7224b.jpg" id="24b" onmouseout="hideadsimg('24b');" onmouseover="showadsimg(event,'24b');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

   <img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-603bbe.jpg" id="bbe" onmouseout="hideadsimg('bbe');" onmouseover="showadsimg(event,'bbe');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-4cd9ef.jpg" id="9ef" onmouseout="hideadsimg('9ef');" onmouseover="showadsimg(event,'9ef');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-e1f801.jpg" id="801" onmouseout="hideadsimg('801');" onmouseover="showadsimg(event,'801');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-7d7877.jpg" id="877" onmouseout="hideadsimg('877');" onmouseover="showadsimg(event,'877');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

  <img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-d18610.jpg" id="610" onmouseout="hideadsimg('610');" onmouseover="showadsimg(event,'610');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-b6debb.jpg" id="ebb" onmouseout="hideadsimg('ebb');" onmouseover="showadsimg(event,'ebb');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-7bb29b.jpg" id="29b" onmouseout="hideadsimg('29b');" onmouseover="showadsimg(event,'29b');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-d25026.jpg" id="026" onmouseout="hideadsimg('026');" onmouseover="showadsimg(event,'026');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Ngắm cận bước lột xác qua trang điểm của Mai Phương Thuý" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ngam-can-buoc-lot-xac-qua-trang-diem-cua-mai-phuong-thuy-131582.jpg" id="582" onmouseout="hideadsimg('582');" onmouseover="showadsimg(event,'582');" /alt='Ngắm cận bước "lột xác" qua trang điểm của Mai Phương Thuý 0'

Hình ảnh mặt mộc chân phương của Mai Phương Thúy trước kia

Nguồn: Việt Giải Trí.

Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường

<img alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-658.jpg" itemprop="image"alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'<p itemprop="description"alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường</palt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'

Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường<img itemprop="image" src="http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2014/04/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-658.jpg"alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'8 1014Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường

<img src="http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif" alt="rss" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'

[24-04-2014]

Tin tức » Đẹp xinh » Người đẹp

getads("LeftPost");

Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường

<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-dec3c4.jpg" id="3c4" onmouseout="hideadsimg('3c4');" onmouseover="showadsimg(event,'3c4');" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-71ab09.jpg" id="b09" onmouseout="hideadsimg('b09');" onmouseover="showadsimg(event,'b09');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-33859a.jpg" id="59a" onmouseout="hideadsimg('59a');" onmouseover="showadsimg(event,'59a');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-d37e2f.jpg" id="e2f" onmouseout="hideadsimg('e2f');" onmouseover="showadsimg(event,'e2f');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'<img onclick="return showImage(this.src)" alt="Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường" src="http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/4/24/ve-hut-hon-cua-nguoi-mau-sieu-dep-nude-voi-moi-truong-a9f623.jpg" id="623" onmouseout="hideadsimg('623');" onmouseover="showadsimg(event,'623');" style="fontsize: 10pt; lineheight: 15pt;" /alt='Vẻ hút hồn của người mẫu siêu đẹp nude với môi trường 0'

Nguồn: Việt Giải Trí.